List Prezydenta PFO (3) PDF Drukuj
Szanowni Państwo!
Minął rok od momentu powołania Rady Federacji działającej w obecnym składzie. Przez ten czas udało nam się wprowadzić wiele zmian, które powinny owocować na przyszłość.

W ciągu tego roku działalności przyjęliśmy w struktury PFO trzy kolejne stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych „KAKADU” z;
- Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza z Radlina;
- Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA” z Kalisza.

W ten sposób ilość stowarzyszeń zrzeszonych w PFO zwiększyła się do szesnastu. W ciągu roku trwania kadencji Rada Federacji odbyła osiem posiedzeń w siedzibie PFO, wcześniej podpisując z Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Katowicach Szopienicach umowę na korzystanie przez naszą organizację w 2010 roku z pomieszczeń znajdujących się w tym budynku. Z końcem roku przedłużyliśmy tę umowę do końca roku 2011. Coraz bardziej pilnym staje się jednak poszukiwanie siedziby dla PFO, która byłaby naszą własnością. Od początku kadencji przyjęliśmy do stosowania 18 uchwał, które wraz z wprowadzonymi do nich regulaminami pozwalają na normalną, uporządkowaną działalność Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Najważniejsze z nich to:

- uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady Federacji;

 

- uchwała w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych;

- uchwała w sprawie powołania Sekcji ds. Cech Identyfikacyjnych i Obrączek;

- uchwała w sprawie nadawania hodowcom unikatowych cech identyfikacyjnych PFO;

- uchwala w sprawie ustalenia wzoru obrączki PFO;

- uchwała w sprawie ogólnego regulaminu konkursów i wystaw;

- uchwala w sprawie Sekcji Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej;

- uchwała w sprawie powołania sekcji ds. COM i OMJ;

- uchwała w sprawie powołania Komisji statutowej.

 

Jak widać z powyższego, przy Radzie Federacji powołane zostały trzy sekcje: Sekcja ds. cech identyfikacyjnych i obrączek, Sekcja sędziów oraz Sekcja ds. COM    i OMJ, a także Komisja statutowa. W toku są prace nad dokumentacją i powołaniem sekcji ds. CITES. Prowadzone są rozmowy z osobami, które byłyby zainteresowane pracować w niej w charakterze doradców i ekspertów. W roku 2010 Rada Federacji rozstrzygnęła konkurs na organizację 73 Ornitologicznych Mistrzostw Polski (OMP), które odbyły się w Czeladzi. Z organizatorem, którym był PZHKiPE Oddział Czeladź, zawarto umowę, w której sprecyzowano jego prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki PFO. Była to pierwsza umowa zawarta pomiędzy PFO, a organizatorem OMP w całej historii istnienia PFO. Z obserwacji przebiegu tegorocznych OMP wynika, że na pewno w następnych latach będzie ona wymagała modyfikacji. Szczególnie uwagę będzie trzeba zwrócić na zapisy mówiące o egzekwowaniu ustaleń zawartych w umowie.

Przebieg OMP został omówiony na jednym z posiedzeń Rady Federacji, a wnioski przekazane organizatorowi zawodów. Większa ilość chętnych do organizacji OMP wprowadziłaby na pewno zdrową konkurencję i z biegiem czasu podniósłby się poziom organizacyjny zawodów. Apelujemy zatem do stowarzyszeń o mobilizację i składanie ofert na organizację OMP w roku 2012.

W minionym roku Rada Federacji rozpisała i rozstrzygnęła konkurs ofert na organizację 74 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w roku 2011. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, zawierająca odpowiedzi na pytania zawarte w zapytaniu ofertowym. Tę ofertę złożył PZHKiPE Oddział Czeladź. Rada Federacji pozytywnie zaopiniowała ofertę, odkładając podpisanie umowy na rok 2011. Do chwili obecnej umowa nie została jeszcze podpisana.

Rozpisano również konkursy na organizację Mistrzostw Regionalnych, które miałyby odbyć się w roku 2011. Do Rady Federacji wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Oddział PZHKiPE Racibórz zadeklarował organizację Ornitologicznych Mistrzostw Śląska. W zgłoszeniu zawarte zostały odpowiedzi na pytania zawarte w zapytaniu ofertowym. Rada pozytywnie zaopiniowała ofertę. Nie zgłoszono propozycji organizacji innych wystaw regionalnych.

Rozpisano konkurs na organizację 75 Ornitologicznych Mistrzostw Polski, które odbędą się w 2012 roku. Ostatecznym terminem składania ofert jest dzień 30 września 2011 roku. Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej PFO.

W okresie sprawozdawczym Rada Federacji przeprowadziła także konkurs ofert na dostarczenie hodowcom zrzeszonym poprzez swoje stowarzyszenia w PFO obrączek dla ptaków na rok 2011. Oferty złożyły trzy firmy: Firma Szestak z Czech, Word&Birds z Warszawy oraz firma z Niemiec. Niemiecka firma zaoferowała najwyższe ceny obrączek, natomiast dwie pozostałe firmy przedstawiły oferty z takimi samymi cenami netto. Wybraliśmy polską firmę, która od przyjęcia zamówienia z PFO, aż do momentu przekazania obrączek odpowiadała za całą operację. Z firmą World&Birds podpisaliśmy stosowną umowę, zabezpieczającą interesy PFO. Umowa skonstruowana na potrzeby zaopatrzenia hodowców w obrączki dla ptaków jest pierwszą taką umową zastosowaną w PFO.

Podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania Sekcji ds. COM i OMJ powołując Koordynatora i określając mu jednoznacznie zakres obowiązków i uprawnień. W lutym Koordynator reprezentował nas na kongresie COM, który odbył się podczas trwania Ornitologicznych Mistrzostw Świata we Francji.

Utworzyliśmy Sekcję ds. Cech Identyfikacyjnych i Obrączek mającą za zadanie uporządkowanie spraw związanych z cechami identyfikacyjnymi hodowców (CIH) zrzeszonych poprzez swoje macierzyste stowarzyszenia w PFO i nadawaniem nowo wstępującym hodowcom cech identyfikacyjnych. Powstała baza hodowców z przyporządkowanymi im znakami CIH w wersji elektronicznej. Ciągłe zgłoszenia nowych członków stowarzyszeń, a także przypadki wykreślania członków wymuszają stałą pracę nad bazą i stałe jej uaktualnianie.

Jedną z uchwał zatwierdziliśmy wzór obrączki, który od 2011 roku jest stosowany przez hodowców zrzeszonych w PFO i o którym stosowny zapis dodamy do nowego statutu PFO.

W celu zastosowania się do ustawy o ochronie danych osobowych napisaliśmy i przyjęliśmy do stosowania instrukcję postępowania z danymi osobowymi hodowców, ściśle określając: w jakim celu dane zbieramy, kto jest odpowiedzialny za ich przetrzymywanie i kiedy możemy ich użyć. Uchwały te mają ogromne znaczenie dla naszej Federacji w kontekście zaproponowania zmian naszym władzom w szeroko pojętych kwestiach związanych z CITES.

Rada Federacji wprowadziła zmiany w Ogólnym regulaminie konkursów i wystaw funkcjonującym w PFO od 2005 roku. Nowy, obowiązujący obecnie Ogólny regulamin konkursów i wystaw PFO jest szczególnie ważny dla organizatorów konkursów i wystaw. Wiele zapisów dotyczy też bezpośrednio hodowców ptaków. Z biegiem czasu i w nim zapewne zaproponowane zostaną zmiany, być może nie wszystkie zapisy są w nim potrzebne i trzeba będzie z nich zrezygnować, a inne trzeba może dodać. Zanim jednak cokolwiek zostanie w nim zmienione musi on być respektowany przez nas wszystkich.

Powołaliśmy do życia Sekcję Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej, zastępując nią byłe Kolegium Ekspertów. Zmiana nazwy jest związana z zapisami, które chcemy wprowadzić w nowym statucie PFO. Poza zmianą nazwy tego organu, który bezpośrednio podlega Radzie Federacji, przyjęliśmy do stosowania Regulamin Sekcji Sędziów PFO, w którym daliśmy Zarządowi Sekcji (przewodniczący, sekretarz, skarbnik) ogromną autonomię i możliwości działania. Jednocześnie przyjęliśmy zapisy zobowiązujące Zarząd Sekcji Sędziów do konkretnych działań w zakresie szkolenia sędziów, kandydatów na sędziów, tworzenia materiałów szkoleniowych dla hodowców, sprawozdawczości, itp.

W tej materii mamy bardzo wiele do zrobienia. Niestety jak do tej pory Zarząd Sekcji Sędziów nie realizuje zapisów zawartych w regulaminie. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu Rady Federacji w lutym 2011 Rada Federacji przyjęła uchwałę wprowadzającą do regulaminu sekcji sędziów zapisy umożliwiające wprowadzenie do sekcji zarządcy komisarycznego. W razie dalszego braku pozytywnych działań Zarządu Sekcji Sędziów Rada Federacji będzie zmuszona skorzystać z tego zapisu. Rada Federacji oczekuje od władz Sekcji Sędziów zdecydowanych działań, które wpłyną na poprawę wizerunku sędziów w oczach hodowców!

Powołana przez Radę Federacji Komisja Statutowa przedstawi Państwu na Walnym Zjeździe Delegatów po raz kolejny projekt statutu PFO. Nowy statut jest nam niezmiernie potrzebny. Bez jasno określonych celów i form działania nie mamy co marzyć na przychylne spojrzenie władz państwowych (kwestia CITES) jak i firm, z którymi chcielibyśmy współpracować w różnych obszarach.

Jako najlepszą i najszybszą formę kontaktu ze stowarzyszeniami przyjęliśmy drogę elektroniczną. W tym celu wykupiliśmy domenę i utworzyliśmy stronę internetową, na której publikujemy wszystkie informacje i materiały dotyczące działalności PFO. Wprowadziliśmy do kontaktu pomiędzy Radą Federacji, a stowarzyszeniami adresy e-mailowe. Również poszczególne sekcje mają adresy elektroniczne. Możemy więc powiedzieć, że mamy obecnie pełną komunikację w PFO.

Rada Federacji serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom za współpracę i pozytywne odnoszenie się do naszych działań. Dziękujemy też wszystkim członkom stowarzyszeń, którzy nam pomagają jak również tym, którzy zobowiązali się nam pomóc w przyszłości.

 

 

 

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna