Patroni medialni

Regulamin dla zwiedzających i hodowców 80 Ornitologicznych Mistrzostw Polski 2017 r. PDF Drukuj

Załącznik nr.1 do Uchwały 14/2017

Regulaminy dla Zwiedzających, Hodowców oraz Giełdy:

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)Wystawa ptaków ma na celu pokazanie wielu gatunków hodowlanych, tak aby była bezpieczna dla nich a zarazem dogodna dla Zwiedzających.

2) Regulamin obowiązuje Zwiedzających wystawy i inne wydarzenia organizowane przez Polską Federację Ornitologiczną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

3) Wstęp  dla Zwiedzających  jest wolny.

 

§ 2

OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

1) Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy.

 

2) Hala wystawowa, pawilony, stoiska, lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.

 

3) W miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:

a)  wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących

zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) na terenie i w bliskim sąsiedztwie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania, zażywania środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Osobom nietrzeźwym wstęp wzbroniony.

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d) zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

e) niszczenia infrastruktury oraz roślinności na terenie MOSiR.

f) wnoszenia klatek, transportówek i dużych bagaży lub plecaków na teren wystawy.

g) karmienia, dotykania i straszenia ptaków (stukanie w klatkę, krzyki, przechodzenie przez strefy ochronne, itp).

 

4) Można wykonywać zdjęcia oraz filmy na własne potrzeby. Zdjęcia wykonujemy bez użycia lamp błyskowych.

 

5) Ptaki można zakupić na wyznaczonym terenie giełdy od ich właścicieli, zgodnie z Regulaminem giełdy.

 

 

§ 3

PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA HODOWCÓW

 

1) Ptaki będące własnością hodowcy, przyjmowane są na wystawę w termie ustalonego wcześniej przez organizatora harmonogramu.

 

2) Warunkiem przyjęcia ptaków jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie organizatora) oraz uiszczenie opłaty za udział w OMP.

 

3) Ptaki muszą być zdrowe. Przyjmowane są w klatkach wystawowych, zgodnych z regulaminem COM. Klatki muszą być w dobrym stanie technicznym i muszą być czyste. Ptaki wyglądające na chore, w klatkach brudnych lub uszkodzonych nie będą przyjmowane. Organizator  nie zapewnia klatek wystawowych dla ptaków do wielkości 30cm. Dno klatek musi być wysypane wiórkami ( wiórki zapewnia organizator).

 

4) Zabrania się samodzielnego wyjmowania oraz podmiany ptaków z klatek wystawowych lub zabierania klatek z ptakami przed zakończeniem OMP. Wyjątkiem są niezbędne zabiegi higieniczne, wykonywane przez osoby wyznaczone przez organizatora.

 

5) Wydawanie ptaków rozpoczyna się wraz z godziną zakończenia wystawy lub w innym wyznaczonym czasie podanym przez Organizatora.

 

6) Wobec uczestników OMP nie przestrzegających regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci dyskwalifikacji wystawianych ptaków lub zakazu udziału w kolejnych OMP do odwołania od decyzji .

 

 

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1) Za bezpieczeństwo nieletnich przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione przez Zwiedzającego czy Hodowcę na terenie wystawy.

 

3) Zwiedzający i Hodowca  jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).

 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających lub Hodowcach, spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

 

5) Zwiedzający jak również Hodowca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód  w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia …). Oceny szkód dokonuje Organizator, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego /Hodowcy  lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

 

6) O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego lub Hodowcy należy powiadomić Organizatora  oraz  komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)Regulamin obowiązuje od 7 listopada 2017r.

 

2) Każda osoba na terenie wystawy oraz giełdy ma bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom organizatora.

 

3) Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu wystawy  przez organizatora.

4) Wszelkie uwagi  lub pytania należy kierować do organizatora .

 

REGULAMIN GIEŁDY

1) Giełda ptaków organizowana jest tylko dla hodowców uczestniczących w OMP.

2) Wejście na giełdę równoznaczne jest z akceptacją wszystkich regulaminów.

3) Na terenie OMP zabrania się sprzedaży ptaków z transportówek i przechowywania ptaków przeznaczonych na sprzedaż w transportówkach, plecakach itp.

4) Teren giełdy jest wyznaczony przez organizatorów. Na terenie obiektu, w którym organizowane są OMP zabrania się sprzedaży ptaków w miejscu, innym niż teren wyznaczony na giełdę.

5)  Giełda trwa w dniach  i w godzinach wyznaczonych przez organizatora:

a) dla sprzedających (piątek- sobota) od  8.00 do 17:00

-  dla kupujących i zwiedzających od 9.00  do 17.00

b) dla sprzedających (niedziela) od 8:00 do 14:00.

-dla kupujących i zwiedzających  od 9:00 do 14:00

6)  Opłata za udział w giełdzie (trzy dni)  wynosi 40 zł. za 1 stanowisko, przy czym na każde stanowisko mogą przypadać maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za sprzedaż ptaków należących do jednego hodowcy.

7) Dozwolona jest sprzedaż ptaków pochodzących wyłącznie z hodowli. Zabrania się sprzedaży ptaków pochodzących z odłowu. Dla ptaków europejskich oraz ptaków objętych przepisami CITES wymagane są dokumenty poświadczające legalność/pochodzenie ptaka (ew. od sprzedającego pozwolenie z RDOŚ).

8) Zabrania się sprzedawania ptaków nie będących własnością sprzedającego.

9) Zabrania się sprzedaży ptaków chorych i w złej kondycji.

10) Zabrania się sprzedaży ptaków młodzieży poniżej 16rż. bez zgody pełnoletniego opiekuna.

11) Każde stoisko handlowe zawierać będzie numer. Wymiary stoiska dla jednego hodowcy wynoszą : 100cm/40cm.( powierzchnia wyznaczona na stole sprzedaży).

11) Ptaki na giełdzie należy prezentować do sprzedaży w klatkach wystawowych zgodnych z wytycznymi COM w ilościach odpowiednio:

Typ 0

Klatka wystawowa dla małej egzotyki/papug falistych

(szerokość x głębokość x wysokość)  34x16x29cm

- ptaki do wielkości WPF, nierozłączek, nimf - max 2 ptaki

- małe ptaki do wielkości kanarka - max 4 ptaki

- małe gołąbki porównywalne wielkością z gołąbkiem diamentowym - max 2 ptaki

 

Typ 1

(szerokość x głębokość x wysokość)  45x22x38cm

- ptaki do wielkości rozelli i/lub afrykanki - max 2 ptaki, pod warunkiem, że się dobrze tolerują

- gołębie ozdobne większe od gołąbków diamentowych, przepiórki - max 2 ptaki

 

Typ 2

(szerokość x głębokość x wysokość)  49x22x44cm

- krótko ogoniaste papugi większe niż afrykanka i mniejsze niż żako, długo ogoniaste papugi do wielkości aleksandretty obrożnej (40cm) – max 2 ptaki, pod warunkiem, że się dobrze tolerują

 

Typ 3

(szerokość x głębokość x wysokość)  60x28x59cm

- krótko ogoniaste papugi i papugi do wielkości szkarłatki królewskiej (45cm) – max 2 ptaki, pod warunkiem, że się dobrze tolerują

12) Większe ilości ptaków można sprzedawać z większych klatek, pod warunkiem że powierzchnia klatki przypadająca na jednego ptaka, liczona wg zewnętrznych wymiarów klatki będzie odpowiednio:

- minimum 13cm2 dla małych ptaków do wielkości kanarka

- minimum 25cm2 dla papug małych i średnich do wielkości nimfy

- minimum 45cm2 dla papug większych od nimfy

13) Większe ptaki (np. ara ararauna) muszą mieć dostosowane klatki do swojej wielkości, tzn. ptak musi mieć do dyspozycji min. 2 drążki, po których będzie mógł się swobodnie przemieszczać, na których siedząc nie będzie się garbił ani dotykał ogonem podłogi klatki.

14) Klatki muszą być czyste, w dobrym stanie technicznym, zaopatrzone w czyste karmidło i czyste poidło z czystą wodą, wyposażone w minimum 2 drążki. Dno klatki musi być zabezpieczone przed ewentualnym zabrudzeniem/zamoczeniem ptaka (np. papier, wiórki).

15) Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator może:

a). usunąć hodowcę z giełdy wraz z ptakami prezentowanymi do sprzedaży (opłata za giełdę nie zostanie zwrócona),

b). wydać zakaz wystawiania ptaków na giełdzie przez okres 1-3 lat,

c). zdyskwalifikować ptaki wystawiane w OMP,

d). wydać zakaz udziału w kolejnych OMP przez okres 1-3 lat.

 

Powyższe punkty mogą być stosowane razem lub osobno w dowolnej konfiguracji. O wysokości kary decyduje organizator w każdej sprawie z osobna na podstawie okoliczności przewinienia. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

16) Osoby uczestniczące w giełdzie są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu giełdy oraz poleceń organizatora.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna