Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PDF Drukuj

Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej zwołuje na dzień 15.12.2018 na godzinę 9.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Zmiana Statutu Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Z uwagi na powagę sprawy, która będzie debatowana na WZD uprasza się wszystkich delegatów o przybycie.

Uzasadnienie:
Na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 24 marca 2018 roku jednym z punktów obrad była zmiana statutu Polskiej Federacji Ornitologicznej. Sąd rejestrowy uznał, że punkt ten nie znalazł się wcześniej w porządku obrad i uznał, że WZD nie mogło dokonać zmian w statucie na tym posiedzeniu. PFO przysługiwało odwołanie się od zarządzenia referendarza w przeciągu 7 dni od dnia doręczenie pisma. Pismo zostało doręczone i odebrane przed osobę upoważnioną do odbioru, ale dostarczone Radzie w czasie późniejszym, przez co upłynął termin na odwołania się. W opinii Rady PFO statut został zmieniony w sposób poprawny i sąd w tej materii nie miał racji, odmawiając wpisu. Z racji faktu, że nie było to zebranie nadzwyczajne, to nie musiało się ograniczać tylko do treści i zakresu spraw dla których zostało zwołane (porządek obrad wysłany do delegatów na 30 dni przez terminem WZD), ale można było dokonywać zmian porządku obrad i za zgodą delegatów wprowadzać nowe punkty porządku obrad. Statut pozwala na zmianę statutu przy obecności do najmniej połowy ogólnej liczby delegatów jeżeli za zmianą głosuje co najmniej 2/3 zebranych. Ten warunek także został spełniony. Jednak z przyczyn technicznych Rada nie wniosła odwołania. Wobec powyższego koniecznym stało się powtórzenie Walnego Zebrania celem zmiany statutu.

Rada Federacji
 
Polska Federacja Ornitologiczna