Drukuj

Raport Komitetu Kontrolnego z Mistrzostw Świata w Hasselt 2013 (str 25)


Przyjmowanie ptaków odbywało się zgodnie z planem. Sędziowanie przebiegało z drobnymi problemami. Reprezentanci OMJ podkreślali, że kraje powinny uważniej wybierać sędziów na Mistrzostwa Świata, ponieważ wielu nie znało zasad wypełniania kart ocen.
Sprawdzanie obrączek odbyło się bez zarzutów. Hala była przestronna z dobrą organizacją. Jednak światło było niewystarczające, przez co nie można było podziwiać ptaków.  Personel sprawnie rozwiązywał bieżące problemy. Odprawa ptaków belgijskich nie sprawiała trudności, ale podczas odprawy ptaków zagranicznych dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, ponieważ na hali pracowały urządzenia do demontażu. Katalog został bardzo szybko przygotowany, jednak został wydrukowany tylko po flamandzku.   Pomimo kilku drobnostek, można powiedzieć, że Mistrzostwa zostały dobrze zorganizowane.

Opłaty - reguły oraz zasady (str 46)


Opłata kolekcyjnego za ptaka na Mistrzostwa Świata zostaje ustalona na maksymalnym poziomie 10 euro, dodatkowo wprowadza się obowiązkowe ubezpieczenie w wysokości 1 euro. Opłaty dotyczą lat 2013, 2014, 2015.
Procedura prenumeraty czasopisma  Les Nouvelles.
Wysokość opłaty za les Nouvelles na rok 2013 została ustalona na poziomie 15 euro dla krajów europejskich oraz 20 euro dla krajów z poza Europy. Wszyscy zainteresowani mogą zamówić prenumeratę przez przelew bankowy na konto COM z dopiskiem „Abonament Les Nouvelles” i przesłać kopię do asystenta sekretarza Carlosa Ramoa.


Plan Ornitologicznych Mistrzostw Świata w Bari 2014 (str 50)


Piątek 17 stycznia – przybycie konwojentów
Sobota 18 stycznia – klatkowanie zagranicznych ptaków
Niedziela 19 stycznia – klatkowanie krajowych (włoskich) ptaków, kongres OMJ o 18.30
20, 21,22 stycznia – sędziowanie
Czwartek 23 stycznia – dzień organizacyjny
Piątek 24 stycznia – oficjalne otwarcie
Sobota 25 stycznia – wystawa otwarta dla publiczności od 9.00 – 20.00, 10.00 - kongres COM, 20.30 – gala
Niedziela 26 stycznia – wystawa otwarta dla publiczności od 9.00 – 16.00,  16.30 zakończenie Mistrzostw, wydawanie ptaków  krajowych (włoskich hodowców), od godz.  18.00 do 23.00 zagranicznych
Poniedziałek 27 stycznia – ciąg dalszy wydawania.

Nominacje sędziów OMJ na następne Światowe Mistrzostwa COM (str 51)


Kraje zrzeszone w COM zostają podzielone na dwie grupy A i B. Kraj z grupy A: musi wystawiać znaczącą ilość ptaków na Mistrzostwach Świata, oraz posiadać co najmniej 20 sędziów OMJ. Kraje z grupy B zostaną przeniesione do grupy A automatycznie po spełnieniu wszystkich warunków. Kraje z grupy B zostaną poproszone o nominację 3 sędziów na Mistrzostwa Świata.

Zmiana zasad dla konwojentów na następne Mistrzostwa Świata (str 51)


Konwojent, który będzie przywoził mniej niż 51 ptaków z danego kraju będzie uczestniczył w kosztach zakwaterowania.


Kolory obrączek dla ptaków (str 48)

2013 – czarny
2014 – zielony
2015 – fioletowy
2016 – pomarańczowy
2017 – ciemno niebieski
2018 – czerwony

Najbliższe Mistrzostwa Świata:

2015 – Holandia Rosmalen
2016 – Portugalia

Uwaga zmiana numeru IBAN rachunku COM (str 34)


Credit – Mutuel (France)
45 Avenue du Marchel Foch BP 52, 44503 LA BAULE CEDEX (France)
N  00010753201, BIC CMCIFR2A
IBAN: FR76 1027 8360 0900 0107 5320 104


Raport ze spotkania CE OMJ w Bari (str 29)

2 marca 2013 w Bari odbyło się spotkanie Komitetu OMJ i przebiegało według następującego planu:
1.    Raport komitetu kontrolnego z Hasselt
2.    Sprawozdanie ze spotkania OMJ w Hasselt
3.    Zaprezentowanie projektu bardziej funkcjonalnej karty ocen
4.    Wybór obserwatorów na międzynarodowe wystawy w porozumieniu z COM
5.    Odczytanie listu Pana Desire Noel, który podkreślał różnice pomiędzy standardami krajowymi a OMJ.
6.    Odczytanie listu prezydenta COM, który zwracał uwagę na nieprawidłowości jakie miały miejsce w Roselare przy egzaminach sędziów OMJ.
7.    Rozpatrzono uwagi sekretarza COM
8.    Do krajowych jednostek COM zostaną wysłane propozycje do zatwierdzenia nowych klas kanarków.
a.    1 klasa 100% czysta (grzbiet z melaniną będzie akceptowalny)
b.    1 klasa 100% melanina
c.    1 klasa z różnorodnością poniżej 50%
d.    1 klasa z różnorodnością powyżej 50%
9.    Po przedyskutowaniu wszystkich problemów spotkanie zostało zamknięte

Raport z kongresu OMJ w Hasselt 18 stycznia 2013-08-08  (str 20)


Spotkanie przebiegało według następującego planu
1.    Przemówienie prezydenta Pierre’a Grouxa
2.    Propozycje techniczne prezentowane w Nouvelles 2/2012
3.    Wiadomości różne
4.    Ponowne wybranie Pierre’a Grouxa na prezydenta
5.    Rozdział sędziowań na Mistrzostwa Świata
6.    Zakończenie spotkania

Sprawozdanie ze spotkania CE OMJ w Hasselt 22 styczeń 2013     (str 22)


Spotkanie przebiegało według następującego planu:
1.    Omówienie ról członków OMJ oraz COM (problemy techniczne OMJ, administracyjne COM)
2.    Ustalenie programu spotkań COM oraz OMJ
3.    Przydział nadzoru nad międzynarodowymi wystawami
4.    Prośba o przesłanie raportów do COM
5.    Egzaminy OMJ (kandydatury należy składać do 30 czerwca)
6.    Sugestie: sędziowie OMJ powinni otrzymywać Les Nouvelles.
7.   

Raport ze spotkania sędziów OMJ – sekcja exotic (str 23)


Na spotkaniu OMJ - sekcje egzotyki,  były kontynuowane prace nad nad Mewką Japońską. Następujące mutacje zostały zaakceptowane: czarny brązowy, czerwony brązowy oraz czarny szary. Po długich obradach postanowiono spotkać się jeszcze raz w kwietniu. Prezydent FOI (organizator) zaproponował pomoc przy zakwaterowaniu na następne spotkanie.


Raport ze spotkania sędziów  – sekcja G (str 32)


Spotkanie odbyło się 19 stycznia 2013 w Hiszpanii. Program spotkania był następujący:
o    Analiza pracy przydzielonej na poprzednim spotkaniu
o    Wprowadzenie poprawek do prac bieżących
o    Przegląd standardów
o    Określenie daty wprowadzenia modyfikacji
o    Sprawy różne
Kolejne spotkanie 9 marca
o    Obserwacja standardów jakie obecnie powstały
o    Weryfikacja zdjęć
o    Praca nad różnymi owadożercami

Do sekcji zostały wprowadzone następujące rasy:
Płochacz pokrzywnica (Prunella modularis), słowik rdzawy (Luscinia megathynchos), rudzik (Erithacus rubecula), kopciuszek zwyczajny (Phoenicurus ochruros), Pleszka zwyczajna (Phoenicurus-phoenicurus), wąsatka (Panurus biamicus), raniuszek zwyczajny (Aegithalos caudatus), sikora lazurow a(Cyanistes cyanus), modraszka zwyczajna (Cyanistes caeruleus), bogatka zwyczajna (Parus major),

Belgia zaproponowała zmiany:
o    Klasa G1 21/22 zięba zwyczajna, zięba jer podzielone na osobne klasy
o    Klasa G1 25/26 Grubodziób i krzyżodziób
o    Klasa G1 33/34 Szpaki, Pasterze, jemiołuszki

Stworzono kategorie dla europejskich ptaków owadożernych
o    Pliszki (Moticillidae)– ind i kol
o    Pokrzywkowate (Sylviidae)
o    Płochacze (Prunellidae)
o    Sikorki (Saxicoline)
o    Raniuszek  (Paridae)
o    Muchołówkowate (Muscicapidae)

Propozycje Belgii odnośnie sekcji G2
Wprowadzenie zasad podziału mutacji:
o    Kolor
o    Recesywny
o    Dominujący
o    Brak pigmentu lub kombinacji dwóch mutacji
o    Nieznana mutacja

Propozycję uznano za bardzo dobrą, ale wymagająca doprecyzowania:
o    Zmieniono nazwę Agat Pastel dzwoniec zwyczajny na maskowy, ponieważ to nie jest kombinacja dwóch mutacji, ale jedna nowa mutacja
o    Mutacja pastelowa czyżyka zwyczajnego jest możliwa do krzyżowania z innymi mutacjami
o    Dla dokładności G1 23/24 krzyżodziób himalajski  sekcja F2 jest teraz jako egzotyka

Dyskusja nie została zakończona z powodu różnicy zdań sędziów. Wszystko zostało przeniesione na następne spotkania w przyszłym roku.

W sekcji G zostaną zaadaptowane nazwy nowych standardów, kategorii oraz modyfikacji, ale  decyzja zostanie podjęta podczas nowej sesji.
o    G2 7/8 szczygieł dodane lutino i aminet
o    G2 15/16 dzwoniec dodane lutino
o    G2 27/28  czeczotka agat pastel oraz Izabel brązowo pastelowy
o    G2 39/40 Gil dodano topaz
o    G2 55/56 Wróble dodano „ino”

Zasady i procedury obowiązujące w COM (str 53)


1.    Reguły COM co do wystaw międzynarodowych w strukturach COM
o    Wszystkie stowarzyszenia, kluby, które ubiegają się o status międzynarodowej wystawy muszą wysłać prośbę przez narodowe jednostki. One przesyłają dalej do Prezydenta COM wniosek z kopią do sekretarza generalnego. Krajowe jednostki biorą odpowiedzialność za datę wystawy oraz organizację i gwarantują obecność zagranicznych sędziów OMJ wymaganych na wystawę.
o    Opłata za zgłoszenie wniosku wynosi 500 euro.
o    Wszystkie prośby powinny być w posiadaniu COM najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego wystawę. Prośba powinna zawierać plan: przyjmowania, sędziowania, godzin otwarcia, wyjazdu ptaków i zamknięcie wystawy.
o    Prośba powinna być potwierdzona opłatą do skarbnika kopią przelewu bankowego
o    Po sędziowaniu, Koordynator nadzorujący z ramienia COM prześle kopię oficjalnego raportu do komitetu organizacyjnego.
o    Wszystkie wnioski dotyczące wystaw zostaną rozpatrzone na kongresie statutowym COM
o    Koordynator COM wyznaczony przez Komitet powinien być obecny w dniach sędziowania w celu kontroli przestrzegania zasad sędziowania, przy czym ustala się następujące zasady:
o    Koordynator nie sędziuje.
o    W celu dobrej praktyki powinno zapewnić się rotację na poziomie 50% sędziów krajowych do zagranicznych.
o    Regulaminy wszystkich wystaw organizowanych pod auspicjami COM powinny zawierać zapisy o: dyskwalifikacji, złej klasyfikacji, braku refundacji kolekcyjnego, oraz o autoryzacji fotografowania swoich ptaków.
o    Koszty podróży Koordynatora zostaną zapłacone przez COM a hotel, wyżywienie oraz wynagrodzenie pochodzi z komitetu organizacyjnego wystawy.
o    Komitet organizacyjny zapewnia uczestnictwo hodowców z przynajmniej 3 różnych krajów członkowskich COM.
o    Wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą być członkami stowarzyszonymi w COM
o    Lista sędziów zaproszonych przez komitet organizacyjny powinna zostać wysłana do sekretarza OMJ do 31 sierpnia bieżącego roku.
o    Obowiązkowe jest użycie kart OMJ/COM
o    Nazwy krajów sędziów muszą zostać opublikowane w katalogu.
o    Wszystkie kopie kart ocen oraz katalog powinny zostać przesłane do Prezydenta COM i sekretarza OMJ po zakończeniu wystawy.
COM wzywana wszystkich do przestrzegania procedur. Komitet COM zdecydował o  przyznaniu 8 medali dla uczestników każdej międzynarodowej wystawy COM.

2.    Obrączki
o    Dostarczenie obrączek: jest przypominane wszystkim krajom, że obrączki mogą zostać dostarczone 1 października, każdego roku. Uwaga: tylko hodowca jest odpowiedzialny za wymiar i kształt obrączki założonej ptakom, wszystkie deformacje będą uznane za dyskwalifikację. Przypomina się ptaki hodowców muszą mieć obrączki kraju, w którym rezyduje hodowca. Inaczej następuje dyskwalifikacja wszystkich ptaków. W wystawach tylko 5 ptaków każdej mutacji może zostać wystawione przez jednego hodowcę, wszelkie odstępstwa grożą dyskwalifikacją.

3.    Egzaminy sędziów OMJ
o    Kandydatury powinny zostać zgłoszone do 30 czerwca każdego roku.
o    Kandydaci przygotowują się sami na podstawie standardów OMJ/COM
o    Narodowe jednostki powinny zapewnić dostęp do standardów OMJ/COM
o    Egzamin będzie nadzorowany przez członka zarządu OMJ dla każdej sekcji pod nadzorem prezydenta OMJ. Wyniki dostępne bedą w dniu następnym.
o    Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której trzeba ocenić przynajmniej 3 kolekcje i 12 indywidualnych ptaków (2 i 4 dla śpiewaków)
o    Komplet dokumentów powinien zostać przesłany do sekretarza OMJ
o    Wszystkie poprawki testu praktycznego przeprowadzane są tylko przez OMJ (komitet wykonawczy)
o    Każdy kandydat może zdać egzamin tylko jednej sekcji, sekcje FGH można uznać za uzupełniające się.
o    Kandydaci ponoszą wszystkie koszty związane z egzaminem.
o    Kandydat musi sędziować co najmniej 5 lat w kraju (jako czynny sędzia).
o    Każdy kraj płaci 10 euro za kandydata, a każdy nowy sędzia płaci wpisowe 40 euro.

4.    Prezentacja nowych mutacji
o    Przygotowanie standardu dla nowej mutacji przez sędziego OMJ
o    Opinia kwalifikacyjna sędziów
o    Głosowanie z większością jest początkiem procedury wprowadzenia nowej mutacji

5.    Procedura rozpoznawania nowych mutacji
o    Prośba powinna zostać zaprezentowana do 30 czerwca każdego roku przez kraje członkowskie, które zaopatrują się w dokumentacje i standardy
o    Prośba powinna zostać wysłana do Prezydenta COM z kopią do Prezydenta OMJ i Sekretarza.
o    Sekretarz COM powinien otrzymać w sumie 5 kopii proponowanych standardów w jezyku francuskim i angielskim i przesłać do komitetu rozpoznającego.
o    Minimum prezentacji ptaków  - jedna kolekcja i 5 indywidualnych od hodowcy(ców) co najmniej w 3 kolejnych latach
o    Ocena zostanie przygotowana przez 5 sędziów z różnych krajów i jednego sędziego z kraju prezentującego nową mutację.
o    Sędziowie ocenią ptaki według standardów oraz dadzą pisemne „uznanie”
o    Prezentowane ptaki muszą mieć 87% charakterystyki wymaganej przez standard
o    Jeśli w którymś roku ptaki nie uzyskają 87% punktów charakterystyki, procedura musi rozpocząć się jeszcze raz.

Kraj może wysłać jednego eksperta do prezentacji, dawania informacji do komitetu rozpoznającego. Wszystkie mutacje, które nie uzyskały pozytywnej opinii „uznania” nie mogą być prezentowane przez okres dwóch lat. Wszystkie nieoficjalne ptaki nie mogą uzyskać wstępu na międzynarodowe wystawy. 


Koordynator COM/OMJ  Jan Kamiński