Cele i plan działania Sekcji do Spraw CITES PDF Drukuj

I.    Cele działania Sekcji do Spraw CITES

 1. Doprowadzenie do wprowadzenia zmian w Ustawie o ochronie przyrody, w części regulującej rejestrację ptaków egzotycznych.
 2. Nowelizacja ustawy mająca na celu zaprzestanie obowiązku rejestracji ras ptaków egzotycznych pospolicie hodowanych.
 3. Nowelizacja ustawy mająca na celu zaprzestanie obowiązku rejestracji form i odmian barwnych papug.

II.    Plan działania Sekcji do Spraw CITES

 1. Rozeznanie problemu rejestracji ptaków w krajach Unii Europejskiej. Pozyskanie dokumentów dotyczących gatunków rejestrowanych ptaków i sposobu ich rejestracji.
 2. Nawiązanie Kontaktów z Ministerstwem Środowiska – zapoznanie się z wykładnią prawną aktualnie obowiązującej ustawy.
 3. Nawiązanie kontaktu z Państwową Radą Ochrony Przyrody będącą organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy Ministrze Środowiska.
 4. Nagłośnienie spraw związanych z problemem rejestracji ptaków egzotycznych w środowisku hodowców ptaków:
  a) w stowarzyszeniach członkowskich PFO;
  b) w organizacjach nie związanych z PFO o profilu ornitologicznym;
  c) bezpośrednio wśród hodowców ptaków:
 5. Zainteresowanie problematyką rejestracji ptaków parlamentarzystów – posłów i senatorów, spotkanie z zespołem parlamentarzystów pracującym nad ustawą.
 6. Nagłośnienie problemu rejestracji ptaków w mediach publicznych.
 7. Prowadzenie akcji uświadamiających na wystawach i giełdach ptaków.
 8. Podjęcie współpracy w zakresie wprowadzenia zmian w Ustawie o ochronie przyrody;
  a) z Krajową Radą Ochrony Przyrody, która jest podmiotem doradczym przy konstruowaniu aktów prawnych dla Ministerstwa Środowiska;
  b) z towarzystwami i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną przyrody, hodowlą ptaków;
  c) z ekspertami, lekarzami weterynarii i uznanymi hodowcami ptaków egzotycznych;
  d) z czasopismami o tematyce ornitologicznej.
 9. Prowadzenie korespondencji Ministerstwem Środowiska w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o ochronie przyrody, korzystnych dla hodowców ptaków;
  a) opracowanie pisma z prośbą o dokonanie zmian w Ustawie o ochronie przyrody, w części dotyczącej rejestracji ptaków egzotycznych;
  b) opracowanie szczegółowe listy ptaków, które nie powinny zostać objęte rejestracją, lub dla których rejestracja powinna być stosowana w ograniczonym zakresie.
 
Polska Federacja Ornitologiczna