Protokół z przebiegu warsztatów szkoleniowych i Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Kolegium Sędziów PDF Drukuj

W sobotę 29.09.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie PFO odbyły się warsztaty szkoleniowe. Forum dyskusyjne na temat punktacji w pozycjach wielkość i kształtu Kanarków ,,Gloster” poprowadził Jan Kamiński. Pozostałe punkty programu przebiegały zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestniczyło 17 osób.

W niedzielę 30.09.2018 o godzinie 9.00 w siedziba PFO odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kolegium Sędziów. Przebiegało one zgodnie z harmonogramem.

Otwarcie zebrania dokonał Jan Kamiński, następnie przystąpiono do wyboru komisji uchwał i wniosków, wybrano Ewę Sor i Ryszarda Jakubczyka.
Przewodniczącym zebrania został Sędzia Honorowy Janusz Kapuścik i rozpoczął realizację kolejnych punktów programu.
Sprawozdanie z działalności i finansowe przedstawił ustępujący Prezes Kolegium Sędziów Jan Kamiński.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu KS – absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru nowego zarządu.
Zgłoszono po jednej kandydaturze na poszczególne funkcje.
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie jawne poszczególnych kandydatur na funkcje: prezesa, sekretarza, skarbnika. Wszystkie kandydatury zostały zaakceptowane przy jednym głosie wstrzymującym.

Nowo wybrany Zarząd Kolegium Sędziów na kadencję 2018 – 2021:

Prezes – Jan Kamiński
Sekretarz – Marcin Penkala
Skarbnik – Waldemar Kańtoch

Przewodniczący realizując kolejny punkt programu zarządził głosowanie wniosków na odznaki. Jeden wniosek został odrzucony, pozostałe zatwierdzone, otrzymały wymaganą ilość głosów.

Honorową Odznakę Sędziego PFO za wybitne zasługi otrzymał Marek Łabaj.

Złote:
Ryszard Rychter, Ryszard Jakubczyk

Srebrną:
Kazimierz Gandurski

Brązowe:
Arkadiusz Gawron
Piotr Jabłoński
Krzysztof Pniewski

Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania w części proceduralnej i przekazał głos Prezesowi KS w części technicznej - rozdział sędziowań.
Jan Kamiński udzielił niezbędnych informacji postępowania przy rozliczeniach za sędziowania i odpowiedzialności skarbowej.
Sędziowie otrzymali skierowania na poszczególne konkursy.
Zostało zgłoszone 25 konkursów, załącznik OBSADA KONKURSÓW 2018.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu zebranie zakończono.

Zarząd KS
 
Polska Federacja Ornitologiczna