List Prezydenta PFO (2) Drukuj

Szanowni Państwo!
Minęło pół roku od Walnego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Polskiej Federacji Ornitologicznej powołującego Radę Federacji w nowym składzie. Był to czas mozolnej pracy wszystkich członków Rady, pozwalający w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość.
Rozpoczęliśmy od przyjęcia regulaminu pracy Rady Federacji, tym samym określiliśmy dla każdego członka Rady zadania i kompetencje. Przyjęliśmy do stosowania przez członków Rady instrukcję kancelaryjną porządkującą przepływ korespondencji i dokumentów w PFO.


Podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania Sekcji ds. COM i OMJ powołując koordynatora i określając mu jednoznacznie zakres obowiązków i uprawnień.
Przez wiele lat mówiło się na Walnych Zjazdach Delegatów PFO o stworzeniu prawdziwej bazy danych hodowców, o uporządkowaniu cech identyfikacyjnych hodowców i ich zmianie na czteroznakowe, wreszcie o potrzebie prowadzenia centralnego rejestru cech identyfikacyjnych hodowców PFO. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to się udało. Cóż takiego zrobiliśmy w tej kwestii? 
Utworzyliśmy Sekcję ds. Cech Identyfikacyjnych i Obrączek mającą za zadanie uporządkowanie spraw związanych z cechami identyfikacyjnymi hodowców (CIH) zrzeszonych poprzez swoje macierzyste stowarzyszenia w PFO i nadawaniem nowo wstępującym hodowcom cech identyfikacyjnych. Jedną z uchwał zatwierdziliśmy wzór obrączki, który od nowego roku będzie stosowany przez hodowców zrzeszonych w PFO i o którym stosowny zapis dodamy do nowego statutu PFO.
W celu zastosowania się do ustawy o ochronie danych osobowych napisaliśmy i przyjęliśmy do stosowania instrukcję postępowania z danymi osobowymi hodowców, ściśle określając: w jakim celu dane zbieramy, kto jest odpowiedzialny za ich przetrzymywanie i kiedy możemy ich użyć.
W wyniku powyższych kroków zawsze będziemy wiedzieli, jakie CIH ma hodowca oraz ile zamówił obrączek w konkretnych rozmiarach w danym roku kalendarzowym. Wydaje się, że tym sposobem ukrócimy proceder zamawiania u producentów przez nieuczciwe osoby obrączek z CIH innych hodowców, robiących interes na sprzedaży ptaków rzekomo zakupionych od dobrych hodowców, czego „potwierdzeniem” jest obrączka na nodze ptaka.
Hodowcy, którzy nie znajdują się w bazie danych hodowców PFO nie mają tym samym prawa zamawiania obrączek przez naszą federację. Porządek w tej kwestii musi być, inaczej baza hodowców byłaby fikcją.
Rada Federacji przeprowadziła konkurs na dostarczenie obrączek dla hodowców na rok 2011. Otrzymaliśmy trzy oferty; jedną z Niemiec, jedną z Czech i jedną ofertę z polskiej firmy zajmującej się między innymi importem towarów zoologicznych. Ponieważ polska firma przedstawiła nam ceny netto dla wszystkich rozmiarów takie same jak czeski dostawca, Rada Federacji postanowiła z nią podpisać umowę na dostawę obrączek. Dostawcy niemieckiego nie braliśmy pod uwagę ze względu na znacznie wyższe ceny obrączek niż przedstawiły to dwie pozostałe firmy. Skonstruowaliśmy umowę, w której zawarte są zobowiązania, terminy realizacji oraz kary za nieterminowość dostaw i płatności. Z tej umowy musimy się wszyscy wywiązać. Zamówienie obrączek przez Radę Federacji bezpośrednio u czeskiego producenta nie wchodziło w grę, ponieważ na dzień dzisiejszy nie możliwe jest posłużenie się kontem bankowym PFO w celu wykonania operacji związanych z płatnościami. Powód ? Póki co, udało nam się jedynie odblokować w ostatnich dniach października konto bankowe PFO. Czekamy zaś nadal na przekazanie Radzie Federacji dokumentacji będącej w posiadaniu Zarządu Komisarycznego, która umożliwiłaby nam podejmowanie decyzji w kwestii, jakie operacje możemy na koncie PFO wykonywać z korzyścią dla całej federacji i zgodnie z prawem. Obecnej Radzie Zarząd Komisaryczny nie przekazał nawet kopii deklaracji skarbowych za lata 2006 – 2009 złożonych do Urzędu Skarbowego w Katowicach. Z postępowania Zarządu Komisarycznego wynika, że Rada Federacji będzie musiała podjąć zdecydowane działania w celu odzyskania dokumentacji, będącej przecież własnością nas wszystkich.   
Wracając do tematu obrączek, najlepiej byłoby gdyby na polskim rynku funkcjonował ich producent, wtedy sprawa byłaby jasna i nie byłoby żadnych niedomówień. Niestety, dzisiaj zderzamy się z taką a nie inną rzeczywistością. Dla uspokojenia wszystkich zainteresowanych informujemy, że w umowie zawarliśmy wszystkie składniki ceny obrączki i zapis zobowiązujący Dostawcę do przedstawienia szczegółowego rozliczenia z każdego z nich.
Kolejną sprawą, jaką zajęła się Rada Federacji w ciągu tych 180 dni swojej działalności to dokonanie istotnych i niezbędnych zmian w Regulaminie Konkursów i Wystaw funkcjonującym w PFO, o czym zapewne wielu z Was nie wiedziało. Nowy, obowiązujący obecnie Ogólny Regulamin Konkursów i Wystaw PFO wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Federacji i naprawdę warto go wydrukować, przeczytać i korzystać z jego zapisów. Szczególnie ważny jest dla organizatorów konkursów i wystaw. Nawiązując do strony internetowej mamy nadzieję, że spełnia ona Wasze oczekiwania. Chcielibyśmy na bieżąco informować Państwa o wszystkim, co dzieje się w naszej federacji i strona internetowa jest najlepszym na to miejscem. 
Jedną z uchwał powołaliśmy Sekcję Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej zastępując nią byłe Kolegium Ekspertów. Poza zmianą nazwy tego organu Rady Federacji dokonaliśmy wielu innych istotnych zmian merytorycznych i organizacyjnych dostosowujących działalność sekcji do nowego statutu PFO, który powołana przez Radę Federacji Sekcja Statutowa przedstawi w tych dniach  delegatom na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Zjazd odbędzie się w grudniu 2010 w Czeladzi. Zapisy nowego, obowiązującego obecnie Regulaminu Sekcji Sędziów PFO opracowaliśmy z wykorzystaniem wzorów dobrze działających federacji w krajach Europy zachodniej oraz krajowych realiów.
23 października 2010 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Sędziów, na którym wybrany został Zarząd Sekcji Sędziów. Ciekawi jesteśmy, jak będzie wyglądała praca sekcji oraz czy wreszcie hodowcy doczekają się działań w zakresie kursów dla kandydatów na sędziów i szkoleń dla hodowców. Któż bowiem jak nie sędziowie powinien uczyć i pomagać, a także szkolić hodowców? Rada Federacji oczekuje od władz Sekcji Sędziów zdecydowanych działań, które w końcu wpłyną na poprawę wizerunku sędziów w oczach hodowców!
Podpisaliśmy umowę z Organizatorem tegorocznych Ornitologicznych Mistrzostw Polski, w której określone zostały jego obowiązki ale także i prawa. Napisaliśmy taka umowę jako pierwsza Rada Federacji w historii PFO. Praktyka pokaże czy zawarte w niej zapisy są wystarczające i odpowiednio zabezpieczają interesy wystawców i zwiedzających.
Rozpisaliśmy też konkurs na organizacje Ornitologicznych Mistrzostw Polski PFO w roku 2011. Otrzymaliśmy tylko jedną ofertę od PZHKiPE Oddział Czeladź, którą zatwierdziliśmy. Zastrzegliśmy sobie jednak podpisanie ostatecznej umowy po tegorocznych mistrzostwach, które również odbędą się w Czeladzi. Organizator musi się bardzo postarać. Wielka szkoda, że nie ma w tej materii żadnej konkurencji.
Rozpisaliśmy również konkursy na wystawy regionalne, które miałyby się odbyć w roku 2011. Do końca listopada 2010 czekamy na oferty. Na razie mamy tylko jedną dotyczącą Ornitologicznych Mistrzostw Śląska, a przecież na Śląsku jest co najmniej kilka stowarzyszeń zrzeszonych w PFO. Czyżby żadne inne stowarzyszenie nie chciało się podjąć tak prestiżowej imprezy ? A co z innymi regionami? Czyżby stowarzyszenia nie chciały się angażować w takie projekty? Może brak organizatorów?
Pamiętajcie Państwo, że na rzecz Federacji pracuje nie tylko Rada Federacji, ale także Wy wszyscy !
Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszymy, że nadchodzą do nas pozytywne sygnały od wielu hodowców, którzy dostrzegają naszą pracę. Jesteśmy także zadowoleni z faktu zainteresowania członkostwem w PFO innych stowarzyszeń. Dwa z nich w błyskawiczny sposób przesłały nam wszystkie niezbędne dane, w tym dane adresowe swoich członków i deklaracje zgody na wypełnianie wszystkich zobowiązań wynikających ze statutu PFO. Radzie Federacji nie pozostało nic innego jak przyjąć je, jako członków rzeczywistych do PFO.     
Takie podejście i szybkość działania bardzo nam się podoba. Postawa tych stowarzyszeń niech będzie wzorem dla tych, którzy zamiast wypełniać statutowe zobowiązania i nam pomagać ciągle robią Radzie Federacji kłopoty. Członkostwo w PFO jest na zasadzie dobrowolności, wypełnianie zaś zobowiązań statutowych jest obowiązkiem wszystkich stowarzyszeń członkowskich.
Co czeka nas w niedalekiej przyszłości nowego? Konieczne wydaje się powołanie komisji ds. opracowania regulaminu nagradzania hodowców i stowarzyszeń członkowskich PFO, bardzo pilne jest powołanie zespołu, który zająłby się problemami hodowców egzotyki i papug w kwestii CITES. Ważne abyście nam w tym pomogli, abyście już dzisiaj zgłaszali swoje propozycje i uwagi, abyście chcieli w takich komisjach zasiadać i aktywnie pracować.
Rada Federacji serdecznie dziękuje tym wszystkim stowarzyszeniom, które z nami współpracują i które pozytywnie odnoszą się do naszych działań. Dziękujemy wszystkim stowarzyszeniom, które regularnie wywiązują się z uchwał przez nas przyjętych, które w wyznaczonym terminie przysłały Kierownikowi sekcji ds. obrączek dane adresowe swoich członków, umożliwiając tym samym stworzenie bazy hodowców i uporządkowanie cech identyfikacyjnych hodowców.
Dziękujemy też wszystkim członkom stowarzyszeń, którzy nam pomagają jak również tym, którzy zobowiązali się nam pomóc w przyszłości.

Z poważaniem
Prezydent Rady Federacji     
Andrzej Jenczura